2019 års första besök på Brysselkontorets stod 15 politiker från den politiska majoriteten i Region Kalmar län (S, C och L) för. Gruppen fick ta del av de förändring EU står inför och som påverkar den regionala nivån i Sverige. Det innebar att man i olika workshopar i högt tempo tog sig an stora frågor så som hur vi ska öka absorptionsförmågan av EU-medel, vilka strukturer behöver vi bygga på hemmaplan och hur vi kan påverka EU och Sveriges roll i EU. Förutom Brysselkontoret, stod finska Tammerforsregionen, EU-kommissionens generaldirektorat för miljö, svenska EU-representationen och SKL för inputen.

- ”Mycket lärorikt och många viktiga diskussioner som vi måste föra vidare på hemmaplan”, var en kommentar från gruppen.

Till 2025 vill EU-kommissionen skapa ett eget europeiskt utbildningsområde med universitetsallianser. I arbetsprogrammet för 2019 har medel avsatts för etableringen av sex stycken europeiska universitetsallianser, där kravet för en universitetsallians är minst tre partneruniversitet. Stödet till denna nya form av samarbete inom Erasmus+ uppmuntrar till att man går bortom de existerande samarbetsmodellerna mellan högre utbildningsinstitutioner i Europa. Detta betyder att nya möjligheter för samarbeten öppnas för lärosäten i Småland-Blekinge-Halland.

I takt med att det EU-stöd som är öronmärkt till våra regioner minskar, blir tematiska EU-fonder där stöd söks i konkurrens med andra allt viktigare. WiFi4EU är ett  sådant tematiskt initiativ där aktörer kan söka finansiering för trådlösa surfzoner, något som vi även har skrivit om tidigare.