Landskapen Småland och Öland delas upp på länen Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Tillsammans med Blekinge och Halland omfattar området totalt 1 200 000 invånare. Regionen har en stark näringslivsstruktur bestående av små och medelstora företag. Dessa har, enligt OECD, en stor förmåga och kunskap att anpassa sig till konjunktursvängningar. I regionen finns ett antal kärnkompetenser och starka varumärken inom bl.a. energi- och miljöteknik, IT- och telekom, besöksnäring, e-handel, de areella näringarna och den verkstads-, metall- och träbearbetande industrin. Regionen har även starka kulturinstitutioner med nationell och internationell lyskraft, ett flertal musikfestivaler och ett aktivt idrotts- och konstliv.

På Linnéuniversitetet och Jönköping University finns utbildning och forskning av hög kvalitet och med stort genomslag, såväl nationellt som internationellt.