Vill du hjälpa till att öka förståelsen för hur kommuner och regioner arbetar med internationella utvecklingssamarbeten? 

OECD genomför just nu en enkätundersökning riktad till kommuner och regioner för att bättre förstå hur och varför ni arbetar internationellt. Arbetet kommer att mynna ut i policyrekommendationer till alla medlemsländer - detta är därför ett gyllene tillfälle att påverka vår egen regering!

Om ni har tid och möjlighet att gripa detta tillfälle, fyll i enkäten som ni finner här. Det ifyllda dokumentet skickas senast 16 juni till Stefano.MARTA@oecd.org. 
 

Denna vecka nådde Europaparlamentet, EU:s ministerråd och EU-kommissionen en politisk överenskommelse om det så kallade WiFi4EU-initiativet och dess finansiering. Förslaget gäller finansiering av utbyggnad av Wifi-hotspots i lokalsamhällen i hela EU, exempelvis offentliga torg, parker, sjukhus, kommunhus, skolor med mera.

Totalt kommer de tre institutionerna att satsa 120 miljoner euro. Man räknar med att mellan 6000-8000 projekt på lokalnivå skall komma till stånd i olika europeiska medlemsstater. Så snart det praktiska kring ansökningsförfarande är avklarat kommer lokala myndigheter att kunna ansöka. Ansökningsprocessen sägs bli enkel och obyråkratisk och skall ske via online ansökningar. Medlen kommer att delas ut via ett system med checkar. Man kommer att bevilja ansökningar enligt principen först till kvarn…

Mer information finner du här

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans

Den 8 juni har Europeiska ministerrådet möte om transportfrågor. En av de frågor som kommer att behandlas är den om ett öppet och sammanlänkat Europa. Ansvarigt statsråd som representerar Sveriges regering vid detta möte är Anna Johansson.

Småland Blekinge Halland har tagit del av information från Svenska representationens transportråd. De har beskrivit att EU-kommissionen har aviserat att den kommer att presentera ett paket om sammanlänkning och tillgänglighet inom luftfartsområdet, innehållande dels ett förslag till förordning som ska ersätta nuvarande förordning 868/2004 om skydd mot subventioner och illojal prissättning från flygbolag från tredje land, dels riktlinjer om allmän trafikplikt (Public Service Obligations) och om ägarskap och kontroll av flygbolag, och dels en studie om flygtrafiktjänster (”Continuity of Air Traffic Management, ATM)”.

 Huvudsyftet med paketet är enligt kommissionen att stärka europeisk luftfarts konkurrenskraft. Kommissionen kommer vid rådsmötet den 8 juni 2017 att presentera detta paket.

I sin önskan att stärka konkurrenskraften önskar man ta bort subventioner från luftfarten. Förslagen vid rådsmötet kommer sannolikt att påverka/reducera/helt eliminera driftsstöden till mindre flygplatser. Svenska regioner med mindre flygplatser lär följa denna fråga. Småland Blekinge Halland har ju ett antal mindre flygplatser. Det kan vara viktigt att kontrollera att flygplatserna och regionernas tjänstemän bevakar frågan på nationell nivå.