I takt med att det EU-stöd som är öronmärkt till våra regioner minskar, blir tematiska EU-fonder där stöd söks i konkurrens med andra allt viktigare. WiFi4EU är ett  sådant tematiskt initiativ där aktörer kan söka finansiering för trådlösa surfzoner, något som vi även har skrivit om tidigare.

I en debattartikel på Europaportalen i förra veckan underströk SKL vikten av en svensk position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken.  Nu svarar Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. I artikeln pekar han på att regeringens utgångspunkt för den regionala tillväxtpolitiken är ett starkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar. I artikeln redogör Bucht för hur han vill att det ska genomsyra utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken.  I detta sammanhang betonas möjligheten för aktörer med regionalt utvecklingsansvar att redovisa sina prioriteringar vad gäller regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, i respektive län.

Läs mer om synen på partnerskapsöverenskommelsen och Interreg i Sven-Erik Buchts svarsartikel på Europaportalen.

 

Bildkälla: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I en satsning för att öka konkurrenskraften hos europeiska små och medelstora företag genom digitala lösningar introducerade EU-kommissionen år 2016 konceptet ”Digitala innovationshubbar” (DIH). Detta är ett steg i den digitala omvandlingen av industrin och EU-kommissionen satsar 500 miljoner euro fram till 2020 för att alla europeiska företag då ska ha en hubb inom sin region. I nuläget finns det två stycken hubbar i Sverige (Stockholm och Göteborg), vilket kan jämföras med Nederländerna och Belgien som har ca 50 stycken tillsammans (Se hur resten av EU jämför sig här). Småland-Blekinge-Hallands arbetar redan nu med digital kompetens för att främja konkurrenskraftig industri och effektiv offentlig förvaltning, kanske kan en digital innovationshubb vara ett verktyg för att förbättra detta arbete?  Läs mer om hur det fungerar nedan.