För tio år sedan, 2007, föreslog EU-kommissionen att en gemensam europeisk agenda skulle formuleras ’för en kultur i en alltmer globaliserad värld’. Sedan dess har Lissabonfördraget och EU:s gemensamma utrikespolitik etablerats. Samtidigt har medlemsstaterna, Europaparlamentet och civilsamhället efterfrågat en större roll för kulturen i förbindelserna med länder utanför unionssamarbetet. Kommissionen har sedan dess lämnat ett meddelande till parlamentet och ministerrådet med förslag på en strategi för de internationella kulturella förbindelserna. Om strategin blir verklighet kan möjligheterna för offentliga och privata företag och organisationer bli fler när europeisk kultur och arbetet med den ska exporteras.

EU-kommissionens myndighet för små- och medelstora företag, EASME, har denna vecka öppnat en utlysning för projekt inom besöksnäringen. Utlysningen ger möjlighet till extern medfinansiering av projekt som utvecklar turismtjänster hos offentliga och privata organisationer kopplade till världsarv på UNESCO:s världsarvslista.

I ett gemensamt yttrande efterfrågar nu Regionkommittén en ny strategi från EU-kommissionen för så kallad ”blå tillväxt” – hållbar ekonomisk utveckling i de marina och maritima sektorerna. I ”New stage in the European policy on blue growth” argumenterar kommittén för vikten av blå tillväxt i den europeiska ekonomin och vikten av en utvecklad europeisk havspolitik.  Om yttrandet efterföljs kan mer pengar och uppmärksamhet till havet vara att vänta.