Livsmedelsaktörer och intressenter i Europa anser att kommissionen bör initiera en gemensam livsmedelspolitik inom EU samt utveckla en gemensam proteinväxt-strategi. Föreningen IPES-food anser att utvecklingen av en gemensam livsmedelspolitik, som komplement till CAP, är central i EU:s mål att skapa regional tillväxt och säkra livsmedelsproduktionen i Europa. Kan vi förvänta oss att kommissionen inom en snar framtid lägger fram ett förslag om en ny strategi som belyser hela livsmedelskedjan, från jord till bord?

De svenska regionkontorens FoI-nätverk har analyserat kommissionens förslag till budget- och program i nästa programperiod (2021 – 2027). I kompendiet ”nya förutsättningar för regional utveckling” presenteras ett antal områden i EU-kommissionens förslag som är särskilt intressanta ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. I kompendiet lyfts bl.a. den gemensamma bedömningen att smart specialisering och det regionala perspektivet får en ökad betydelse i jämförelse med nuvarande programperiod.

Storbritannien är en viktig samarbetspartner för Sverige inom såväl forskning som högre utbildning. Osäkerheten om hur relationerna mellan Storbritannien och EU kommer att se ut efter Brexit är mycket stor när Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019*. Utträdet av Storbritannien kommer innebära att Sverige förlorar stödet av ett av de mest likasinnade länderna när det gäller forskning och innovation i EU enligt Vinnova.

Business Sweden menar att Brexit kan leda till ökad rörlighet och omlokalisering av investeringar i Europa, vilket öppnar möjligheter för regioner att attrahera utländska investeringar genom att intensifiera det investeringsfrämjande arbetet.