Med tanke på kommande förhandlingar av EU-budgeten valde Regionkommittén och territoriella samarbetsorganisationer (AER, AEBR, CPMR, SEMR och Eurocities) att gå ihop under våren 2017 för att uppmana alla relevanta aktörer på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå att skapa en allians för en stark, ambitiös och mer effektiv och synlig sammanhållningspolitik efter 2020.

Vid ett möte i Malta den 9 juni, Addressing EU regional development ministers in Malta, uppmanade Karl-Heinz Lambertz, förste viceordförande vid Regionkommittén, medlemsstater att stärka sitt engagemang för en stark sammanhållningspolitik i nästa EU-budget.

ISA2 är ett EU-intiativ som verkar för att myndigheter skall använda sig av e-lösningar. Man strävar också efter att vara en plattform för europeiska myndigheter som vill utbyta god praxis med varandra. Målet är att Europa skall få en digital offentlig infrastruktur som gynnar medborgarna och medför större konkurrenskraft för näringslivet.

I dagarna har enheten släppt ett dokument som fokuserar på Sverige och svenska förhållanden kopplat till digital utbyggnad och strategi för vidare digital utveckling. Länk till ISA2 finns här!

Biobränslets framtid är en fråga som oroar flera svenska aktörer, något som vi tidigare rapporterat om på vår hemsida. Anledningen till oron är EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för förnybara bränslen som förnärvarande behandlas i EU-parlamentet. Enligt förslaget ska grödobaserade biobränslen begränsas kraftigt för att sedan fasas ut. Om förslaget går igenom, eller begränsas ytterligare, kommer det få konsekvenser även för Småland-Blekinge-Halland. Vid ett seminarium som Brysselkontoret nyligen deltog bekräftades både oron och det brådskande läget.