Den 16 november 2016 släpptes Eurostat preliminära uppgifter angående FoU-utgifter för år 2015. Data visar att utgifterna ligger på 2,04% av BNP. Sverige fortsätter att vara det ledande EU-landet när det gäller forskning och utveckling. Sverige har 3,26% av BNP 2015. Detta är en ökning jämfört 3,15% år 2014. Österrike innehar andraplatsen med 3,07% av BNP och Danmark är tredje land med 3,03%. FoU-intensiteten i Tyskland är den högsta i absoluta tal, men är endast 2,89% till 2,87% av BNP år 2015.

På nationell nivå står sig Sverige alltså väl. Med om man jämför regioner inom Sverige finns en diskussion att föra. SmålandBlekinge är involverat i denna dialog.

FP9

EU-kommissionen hr nu offentliggjort kommissionens planer angående det nya forskningsprogrammet FP9. Nuvarande kommissionen fokuserar på halvtidsöversynen av det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020. Utvärderingen kommer också att peka ut vägen mot nästa ramprogram (hittills kallad FP9). FP9 kommer att löpa 2021-2027.

SmålandBlekinges intresse för FP9

SmålandBlekinge arbetar sedan en tid proaktivt med att påverka detta program då innovationsklimatet behöver stärkas i regionen. Detta kan ske såväl genom nationell politik som EU-politik. Därför tar vi med intresse till oss nyheter om FP9 som blir den viktigaste beståndsdelen i den europeiska politiken för innovation.

Agenda för FP9 under 2016-2018

Kommissionen håller också på att ta fram framtidsscenarier som ska vara klara i slutet av 2016. EU-kommissionen har också begärt in information från OECD och IMF om deras syn på hur de offentliga investeringar i forskning och innovation bäst kan bidra till skapandet av tillväxt och sysselsättning.

En högnivågrupp har instiftats för att ta fram visioner för EU: s framtida forskning och innovation på 10-15 års sikt. Denna rapport kommer att presenteras i juni 2017 .

Många slutsatser om denna rapport planeras att presenteras under 2017 på hösten. EU-kommissionen beräknar att ramprogrammet för forskning kommer sedan att presenteras i början av 2018.

EU har tagit fram ett index för regional utveckling i syfte att mäta den sociala utvecklingen när det kommer till människors rättigheter och välbefinnande. Indexet ska fungera som ett komplement till bruttonationalprodukten (BNP) och utesluter helt de traditionella indikatorerna ’inkomst’ och ’sysselsättning’ för ekonomisk tillväxt. Bland EU:s medlemstater når Sverige toppen och regionerna för Småland-Blekinge rankas bland de högsta.