Under Horisont 2020 har framväxten av olika former av partnerskap bidragit till ett svåröverskådligt och komplext FoI-landskap. Kommissionen vill förtydliga partnerskapens roll och har föreslagit tre modeller av partnerskap inom Horisont Europa (2021 – 2027) under paraplybegreppet europeiska partnerskap. Kommissionen menar att den nya ansatsen med europeiska partnerskap kommer att leda till ett mindre antal partnerskap, men att partnerskapen blir mer sammanhängande till EU:s övergripande FoI-policys. Fram till den 6 november samlar kommissionen in synpunkter ang. utformningen av europeiska partnerskap och särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är bl.a. de samråd som fokuserar på prioriteringsområden som ligger i linje med våra medlemmars styrkeområden (cirkulär bioekonomi, hälsoinnovation osv). Kommissionen frågar dessutom efter inspel kring huruvida framtidens partnerskap bör vara mer lyhörda mot regionala FoI-strategier.

Härom dagen talade Linda Reinholdsson och Sven Kastö för ledningen för transportministeriet i den självständiga regionen Sydtyrolen i norra Italien. Det informella mötet med gruppen som var på besök i Bryssel syftade till att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter vad gäller europeisk transportpolitik.

Tidigare har livsmedelsaktörer och intressenter i Europa uppmanat kommissionen till att starta en gemensam livsmedelspolitik inom EU. Flera europaparlamentariker har dessutom tryckt på för ett europeiskt ramverk som täcker hela livsmedelskedjan, från jord till bord, och nu verkar det som att påtryckningarna får resultat. Under hösten lanseras ett nytt forum – en plattform för europeisk livsmedelspolicy som kommer kallas European Food Forum.