ISA2 är ett EU-intiativ som verkar för att myndigheter skall använda sig av e-lösningar. Man strävar också efter att vara en plattform för europeiska myndigheter som vill utbyta god praxis med varandra. Målet är att Europa skall få en digital offentlig infrastruktur som gynnar medborgarna och medför större konkurrenskraft för näringslivet.

I dagarna har enheten släppt ett dokument som fokuserar på Sverige och svenska förhållanden kopplat till digital utbyggnad och strategi för vidare digital utveckling. Länk till ISA2 finns här!

Biobränslets framtid är en fråga som oroar flera svenska aktörer, något som vi tidigare rapporterat om på vår hemsida. Anledningen till oron är EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för förnybara bränslen som förnärvarande behandlas i EU-parlamentet. Enligt förslaget ska grödobaserade biobränslen begränsas kraftigt för att sedan fasas ut. Om förslaget går igenom, eller begränsas ytterligare, kommer det få konsekvenser även för Småland-Blekinge-Halland. Vid ett seminarium som Brysselkontoret nyligen deltog bekräftades både oron och det brådskande läget. 

Kultur och kulturarv är områden som ofta anses vara lämpliga områden för strategiska investeringar på regional och stadsnivå. Men trots att investeringar i kultur kan öka attraktiviteten hos en stad eller region – för att öka turismen eller integrationen av unga och minoriteter – så återstår frågan hur sådana investeringar ska genomföras för bästa resultat. Projektet Culture for Cities and Regions, ett initiativ från EU-kommissionen finansierat genom programmet Kreativa Europa, syftar till att sammanställa vilka lärdomar som finns att hämta från tidigare projekt i unionens medlemsstater. Projektets verktygslådor för att ta del av dessa lärdomar finns nu, fritt tillgängliga för alla som planerar kommande kulturinvesteringar.