Till 2025 vill EU-kommissionen skapa ett eget europeiskt utbildningsområde med universitetsallianser. I arbetsprogrammet för 2019 har medel avsatts för etableringen av sex stycken europeiska universitetsallianser, där kravet för en universitetsallians är minst tre partneruniversitet. Stödet till denna nya form av samarbete inom Erasmus+ uppmuntrar till att man går bortom de existerande samarbetsmodellerna mellan högre utbildningsinstitutioner i Europa. Detta betyder att nya möjligheter för samarbeten öppnas för lärosäten i Småland-Blekinge-Halland.

I takt med att det EU-stöd som är öronmärkt till våra regioner minskar, blir tematiska EU-fonder där stöd söks i konkurrens med andra allt viktigare. WiFi4EU är ett  sådant tematiskt initiativ där aktörer kan söka finansiering för trådlösa surfzoner, något som vi även har skrivit om tidigare.

I en debattartikel på Europaportalen i förra veckan underströk SKL vikten av en svensk position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken.  Nu svarar Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. I artikeln pekar han på att regeringens utgångspunkt för den regionala tillväxtpolitiken är ett starkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar. I artikeln redogör Bucht för hur han vill att det ska genomsyra utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken.  I detta sammanhang betonas möjligheten för aktörer med regionalt utvecklingsansvar att redovisa sina prioriteringar vad gäller regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, i respektive län.

Läs mer om synen på partnerskapsöverenskommelsen och Interreg i Sven-Erik Buchts svarsartikel på Europaportalen.

 

Bildkälla: Kristian Pohl/Regeringskansliet