Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att koordinera arbetet för att möta regionala utmaningar och skapa en grogrund för tillväxt. EU:s betydelse för den regionala nivåns förutsättningar att bedriva regional utveckling är omfattande. Sammantaget utgör sammanhållningpolitikens strukturfonder (ESI-fonderna) c:a 60 % av det regionala utvecklingskapitalet i Småland-Blekinge-Hallands.

Även om beroendet av EU:s strukturfonder är stort, så finns utrymmet för att öka det regionala utvecklingskapitalet framförallt inom de konkurrensprövade medlen - som i en europeisk kontext utgörs av de fonder som europeiska regioner och aktörer tävlar om i konkurrens med varandra.

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor fyller en viktig funktion i arbetet att marknadsföra våra regioner som attraktiva samarbetspartners. Detta eftersom de flesta konkurrensprövade EU-programmen kräver att projekt, processer och kapital tilldelas regioner som samarbetar med aktörer över landsgränserna. Brysselkontoret fungerar således som regionernas förlängda arm i Bryssel och marknadsför, skapar strategiska kontakter och följer utvecklingen inom program som Horisont 2020 (Horisont Europa 2021 – 2027), Erasmus+ och Life m.fl. 

PM inom området: 

InvestEU - ett nytt EU program

 

Kontakt Sven Kastö

Sven.kasto@sbhss.eu

+32- 488-90 49 43

 

 

Therese Svensson-Stoltz, Tommy Rydfeldt, Sven Sunesson,          Erika Bjerström och 

Lennarth Förberg och Magnus Johansson                                    Katarina Areskoug-Mascarenhas

16 maj samlades cirka 140 politiker, tjänstepersoner och studenter i Karlskrona för att lyssna till en rad intressanta presentationer med fokus på Småland-Blekinge-Hallands roll i det internationella arbetet. Moderator var utrikeskorrespondenten och författaren Erika Bjerström. ”En fantastiskt intressant dag”, var en av rösterna från publiken.

Efter publiceringen av artikeln ”Är tågresor på uppgång?” angående tågresandet i Europa har vi fått en positiv respons och mottagit ett flertal tips, därför uppdaterar vi nu vår tågguide.

Det verkar ganska krångligt att åka tåg inom Europa. Detta beror bland annat på att varje land har utvecklat sin egen teknik så som signalsystem, elsystem och spårvidd vilket gör det svårt för tågen att korsa gränser. Det beror även på administrativa hinder. Varje tågbolag måste ansöka om att få en tågresa godkänd i varje land, vilket gör det svårt för tågoperatörer att få plats i nationella körscheman. Dessutom saknas det fortfararande ett gemensamt bokningssystem, men detta är något som EU-parlamentet arbetar med att förenkla i framtiden.

Så länge vill vi förenkla tågresandet genom att dela med oss flera goda tips!