Den 24 oktober presenterades EU-kommissionens arbetsprogram för 2018, vilket innehåller föreslag till prioriteringar som EU ska fokusera på under det kommande året. Huvudinriktningarna är ”ett mer enat, starkare och demokratiskt EU”. Likt föregående arbetsprogram bygger det dels på Junckers 10 prioriteringar, men är sedan uppdelat i olika initiativ och förslag.

Nu har arbetsprogrammen för Horisont 2020 perioden 2018-2020 släppts, något som flera väntat på med stort intresse. Horisont 2020 är EU:s forskning- och innovationsprogram för perioden 2014-2020. Utlysningar presenteras via arbetsprogram och de som släppts nu sätter med andra ord ramarna för hur den kvarvarande budgeten på 30 miljarder euro ska investeras. Det innebär utvecklingsmöjligheter inom en rad områden av intresse för Småland-Blekinge-Halland, t.ex. digitalisering av hälso- och sjukvård, gröna fordon och bioekonomi. 

Småland-Blekinge-Hallands huvudmän har möjlighet att lämna synpunkter och följaktligen påverka utfallet av EU:s utvärdering gällande ramdirektivet för vatten (inkl. grundvattendirektivet, miljökvalitetsdirektivet och översvämningsdirektivet) samt direktivet för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. EU-kommissionen har nyligen publicerat färdplaner för utvärderingsprocessen av direktiven med information om kommande samråd och konsultationer. I samband med färdplanerna har samhällsaktörer och medborgare även möjlighet att ge feedback om utvärderingsprocessen vars resultat kommer ligga till grund för kommande åtgärder inom vattenförvaltning.