EU-kommissionen vill se större insatser på transportområdet under 2018, det senaste initiativet från kommissionen handlar om fler satsningar och lagförslag som skall uppmuntra både privatpersoner och företag till att använda sig av kombinerade transporter för att minska trängseln på våra vägar. Vägtransporter fortsätter vara en av de största klimatbovarna i samhället, att EU satsar på kombinerade transporter kan därmed innebära möjligheter för Småland-Blekinge-Halland vad gäller att nå klimatmålen.   

Kommissionen tar krafttag för att hushåll och fastigheter skall reducera användningen av energi. Hushåll och fastigheter står idag för cirka 40 % av all energikonsumtion och 36 % av utsläppen av koldioxid inom Europa. Nu lanserar EU-kommissionen och den europeiska investeringsbanken ett nytt initiativ som syftar till att ge ökat stöd för projekt och investeringar som effektiviserar energianvändningen i byggnader. Det nya finansieringsinstrumentet skulle kunna hjälpa huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland att minska sin energiförbrukning och skapa arbetstillfällen.

Alternativa drivmedel är en ständigt aktuell fråga och som för tillfället fått särskilt stort fokus i Bryssel. Orsaken till detta är flera lagförslag och åtgärder kopplat till just hållbara transporter. Framför allt handlar det om EU-kommissionens åtgärdspaket för ren rörlighet som släpptes hösten 2017 och som kommer förhandlas under 2018. Men det handlar även om det lagpaket på energiområdet som bl.a. berör grödobaserade biodrivmedel. Samtidigt har diskussionerna om finansiering till EU:s framtida transportpolitik kommit igång, vilket kan ge ramarna för framtida möjligheter att använda EU-medel till tranportsatsningar. För Småland-Blekinge-Halland är det utifrån målsättningar om hållbara transporter, regionala satsningar på området och även näringslivets förutsättningar, viktigt att bevaka och ta till vara på våra intressen vad gäller möjligheter till utveckling likväl som att nå våra mål. Vi har tidigare skrivit om paketet för ren rörlighet, men här kommer en kort uppdatering kring läget och ett nedslag i den generella debatten om framtidens drivmedel.