En nyhet för i år är utmärkelsen inom området silverekonomi, ”Silver economy awards”. Den europeiska silverekonomin är den del i ekonomin som berör Europas äldre befolkning. Termen inkluderar alla ekonomiska aktiviteter som berör äldre vuxna samt som möter deras krav och behov.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU som skapades för att förhindra förstörelsen av biologisk mångfald samt vara ett redskap för att förverkliga EU 2020 målen inom miljösektorn. Idag förs det en diskussion på EU nivå om starkare krafttag för naturskydd och biologisk mångfald. EU-kommissionen utvärderar hur implementeringen av Natura 2000 gått till och hur den fortsatta utvecklingen bör gå till. Med tanke på det arbete med skogsstrategi som pågår hos våra huvudmän kan det finnas relevanta aspekter att beakta inom pågående diskussion om Natura 2000's implementering. Nyligen deltog Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor på ett seminarium på det temat hos Europeiska Skogsinstitutet (EFI). Seminariets huvudfokus var implementeringsarbetet av Natura 2000 i skogsnäring och dess effekt på genomförandet av framtida utveckling. Då omkring 25 % av EU:s totala skogsområde är del i nätverket har skogsnäringen fått ett ökat fokus.

Den digitala industriella omställningen ställer nya krav på arbetstagarens yrkeskompetens, där en formell utbildning i unga år inte alltid är tillräcklig för att möta skiftande krav i arbetslivet. EU möjliggör verktyg för kompetensutveckling, vilket kan vara viktigt i tider då ”kampen om arbetskraften” tätnar mellan europeiska regioner. Aktörer i Småland-Blekinge-Halland har nu möjlighet att arrangera egna evenemang/aktiviteter under parollen för den europeiska veckan för yrkeskompetenser som anordnas i slutet av november. Syftet med veckan är bl.a. att organisationer och företag ska kunna diskutera lokala arbetsbehov och ta gemensamma krafttag mot anpassad yrkesutbildning och det livslånga lärandet.