Transport av gods och människor fortsätter att öka i hela EU, särskilt via väg. EU:s transportpolitik siktar därför på att minska ohållbar vägtransport genom effektivisera och diversifiera de transportmedel som används. Under 2018 har EU:s fokus legat på multimodal transport och EU-kommissionens generaldirektorat för transport har haft för avsikt att genomföra ett antal lagförslag och evenemang på området. Vi uppmärksammade det s.k. ”multimodalitetsåret” vid dess lansering och nu när slutet på året närmar sig gör vi en lägeskoll. Detta eftersom effektiva och hållbara transportsystem alltjämt förblir ett viktigt område för Småland-Blekinge-Hallands regioner.

I veckan togs ett viktigt steg för EU:s energi- och klimatpolitik. Under plenumveckan i Strasbourg röstade Europaparlamentet igenom tre viktiga lagförslag inom paketet för ren energi. Omröstningen gällde två direktiv rörande främjandet av förnybar energi och energieffektivitet samt en förordning om styrningen av energiunionen och. Detta var det sista godkännande som behövdes för att förslagen ska bli lag, då EU-kommissionen och ministerrådet redan har sagt ja. De ny regelverken kommer när de implementeras att ha påverkan både på nationell, regional och lokal nivå. Då många av Småland-Blekinge-Hallands regioner och aktörer arbetar med grön och hållbar utveckling kan detta vara viktig lagstiftning att förhålla sig till.

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu har en uppföljning gjorts.