Den 15 januari stod SmålandBlekinge värd för ett möte inom ERRIN-nätverket med fokus på hälsofrågor. Mötet var mycket lyckat. Trettioen personer från regioner över hela Europa hade föranmält sig, men dubbelt så många kom till mötet! Landstinget i Kalmar och Jönköpings län deltog under namnet SmålandBlekinge. Flera regioner har anmält intresse för samverkan i synnerhet med koppling till projektet Integrated Life som presenterades. En plan för arbetsgruppen lades upp med fokus på eventet Active Ageing som kommer att äga rum i Bryssel den 9-10 mars.

Full åhörarsal


Ann-Sofie Togner från Kalmar
 
Göran Henriks från Jönköping  

 

Kommissionen lanserade ett förslag till nytt arbetsprogram för 2015 strax innan jul. Fokus ligger på att åtgärda den problematiska arbetslösheten och att öka tillväxten i ekonomin. Huvudintiativen kan du läsa om här:

-En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

*Investeringsplan för Europa med syfte att bland annat skapa tillgång till finansiering för stora och små företag. EU inrättar också en fond för strategiska investeringar.

 

Som vi tidigare har skrivit om har Juncker presenterat en ny investeringsplan som skall bidra till 315 miljarder euro. I samband med att den nya planen presenterades, öppnades även möjligheterna för medlemsländerna att skicka in förslag på projekt. Förslagen varierar mellan länderna, både i antal och hur detaljerade de är. Sverige skickade in fyra förslag nämligen en utbyggnad av Stockholms tunnelbana, en utbyggnad av Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp, underhåll och utveckling av en elkabel mellan Sverige och Finland, samt stärkandet av startkapital för företag. Utöver förslagen från Sverige, finns kopplingar till Sverige med i andra länders förslag, exempelvis i Litauens förslag för en energikoppling mellan Sverige och Litauen. Utöver förslagen som har skickats in från medlemsländerna har även EU-kommissionen presenterat olika idéer, där exempelvis en vindkraftspark i Blekinge presenteras som möjligt projekt. Ett mer detaljerat förslag kommer i januari, som kommer att beslutas av medlemsländerna till sommaren.