Som vi tidigare har skrivit om har Juncker presenterat en ny investeringsplan som skall bidra till 315 miljarder euro. I samband med att den nya planen presenterades, öppnades även möjligheterna för medlemsländerna att skicka in förslag på projekt. Förslagen varierar mellan länderna, både i antal och hur detaljerade de är. Sverige skickade in fyra förslag nämligen en utbyggnad av Stockholms tunnelbana, en utbyggnad av Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp, underhåll och utveckling av en elkabel mellan Sverige och Finland, samt stärkandet av startkapital för företag. Utöver förslagen från Sverige, finns kopplingar till Sverige med i andra länders förslag, exempelvis i Litauens förslag för en energikoppling mellan Sverige och Litauen. Utöver förslagen som har skickats in från medlemsländerna har även EU-kommissionen presenterat olika idéer, där exempelvis en vindkraftspark i Blekinge presenteras som möjligt projekt. Ett mer detaljerat förslag kommer i januari, som kommer att beslutas av medlemsländerna till sommaren. 

Är du intresserad av hur EU:s syn på jordbruk har skiftat till ett holistiskt perspektiv på livsmedel? I det nya PM:et prestenteras och förklaras de viktigaste dokumenten, vad som är på gång från EU, vilka finansieringsmöjligheter som finns, samt tankar riktade mot Småland-Blekinge.

Läs PM:et Förhoppningar knyts till livsmedelssektorn här!

EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Europa2020-strategin innehåller ambitioner som bland annat ska tackla många regioners utmaningar när det gäller sysselsättning och låg arbetslöshet, vilket även präglar vår region. Därför arbetar regioner runt om i Europa med lösningar som ska attrahera unga att stanna kvar i deras region eftersom de inte lyckas finna och matcha utbudet av arbetsplatser med utbudet av arbetssökande.