Active Ageing Index Seminar
16-17 april 2015
Bryssel, Belgien
FN: s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL) anordnar ett internationellt seminarium "Att bygga en faktabas för aktivt åldrande: Active Aging Index och dess potential". Seminariet kommer att ägnas åt de studier som fokuserar på hur man kan uppnå bättre resultat genom lämpliga strategier för aktivt och hälsosamt åldrande. Seminariet syftar till att sammanföra forskare, företrädare för det civila samhället, beslutsfattare och andra intressenter och kommer att ge en tvärvetenskaplig forum för dem som är intresserade att använda AAI och annan forskning för att öka kunskapen om åldrande och äldre människor och leda till utveckling av bättre politik . Läs mer härhttp://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/International+Seminar
 

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 avslutar i slutet av 2015 förhandlingarna för sitt nästa tvååriga arbetsprogram (2016-2017). För att redan nu veta vad fokus kommer ligga på kan man läsa EU-kommissionens vägledande dokument, så kallade scoping papers. Ett exempel på en lyckad ansökan från Småland Blekinge under den pågående perioden är Blekinge Tekniska Högskola som tillsammans med andra lokala aktörer nyligen tog del av 8,5 miljoner kronor i EU-medel för forskning kring mild demens. Se tidigare artikel om den lyckade ansökan.

I början av 2014 inledde EU sina nya forsknings- och innovationsprogram som går under namnet Horisont 2020. Programmen är de viktigaste instrumenten inom ramen för tillväxtstrategin EU 2020, där målet är att stärka Europas kunskapsbas och konkurrenskraft.