Är du intresserad av hur EU:s syn på jordbruk har skiftat till ett holistiskt perspektiv på livsmedel? I det nya PM:et prestenteras och förklaras de viktigaste dokumenten, vad som är på gång från EU, vilka finansieringsmöjligheter som finns, samt tankar riktade mot Småland-Blekinge.

Läs PM:et Förhoppningar knyts till livsmedelssektorn här!

EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Europa2020-strategin innehåller ambitioner som bland annat ska tackla många regioners utmaningar när det gäller sysselsättning och låg arbetslöshet, vilket även präglar vår region. Därför arbetar regioner runt om i Europa med lösningar som ska attrahera unga att stanna kvar i deras region eftersom de inte lyckas finna och matcha utbudet av arbetsplatser med utbudet av arbetssökande.

Den 5 november arrangerade SKL, EuroHealthNet och EUREGHA en konferens med titeln Tackling health inequalities in Europe. Health inequalities handlar inte bara om ojämlik sjukvård, utan även om ojämlika förutsättningar till god hälsa. Konferensen fokuserade därför på hur EU kan stödja arbetet mot ojämlikheter inom både hälsa och vård, och resulterade i de fem rekommendationerna:

  1. Identifiera och erkänna den nyckelroll som lokala och regionala myndigheter har
  2. Identifiera och erkänna behovet av ett holistiskt arbetssätt mot ojämlik hälsa
  3. Visa på vikten av att minska ojämlik hälsa, och involvera det i EU:s politik och program
  4. Underlätta ett ökat engagemang för lokala och regionala myndigheter
  5. Ytterligare samarbete med WHO Europa och dess nätverk

Klicka här för mer information om konferensen, rekommendationerna och de olika talarna!