Biobränslets framtid är en fråga som oroar flera svenska aktörer, något som vi tidigare rapporterat om på vår hemsida. Anledningen till oron är EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för förnybara bränslen som förnärvarande behandlas i EU-parlamentet. Enligt förslaget ska grödobaserade biobränslen begränsas kraftigt för att sedan fasas ut. Om förslaget går igenom, eller begränsas ytterligare, kommer det få konsekvenser även för Småland-Blekinge-Halland. Vid ett seminarium som Brysselkontoret nyligen deltog bekräftades både oron och det brådskande läget. 

Kultur och kulturarv är områden som ofta anses vara lämpliga områden för strategiska investeringar på regional och stadsnivå. Men trots att investeringar i kultur kan öka attraktiviteten hos en stad eller region – för att öka turismen eller integrationen av unga och minoriteter – så återstår frågan hur sådana investeringar ska genomföras för bästa resultat. Projektet Culture for Cities and Regions, ett initiativ från EU-kommissionen finansierat genom programmet Kreativa Europa, syftar till att sammanställa vilka lärdomar som finns att hämta från tidigare projekt i unionens medlemsstater. Projektets verktygslådor för att ta del av dessa lärdomar finns nu, fritt tillgängliga för alla som planerar kommande kulturinvesteringar.

Den 30 maj deltog Brysselkontoret på nätverket Informal Baltic Sea Groups (iBSG) årliga konferens, i år på temat den framtida sammanhållningspolitiken. I en tid då EU står inför svåra utmaningar handlar det till stor del om hur vi kan göra mer med mindre. Från konferensen kan konstateras att förenkling, smart specialisering och finansiella instrument troligen kommer vara en del av svaret.