Den 8 juni har Europeiska ministerrådet möte om transportfrågor. En av de frågor som kommer att behandlas är den om ett öppet och sammanlänkat Europa. Ansvarigt statsråd som representerar Sveriges regering vid detta möte är Anna Johansson.

Småland Blekinge Halland har tagit del av information från Svenska representationens transportråd. De har beskrivit att EU-kommissionen har aviserat att den kommer att presentera ett paket om sammanlänkning och tillgänglighet inom luftfartsområdet, innehållande dels ett förslag till förordning som ska ersätta nuvarande förordning 868/2004 om skydd mot subventioner och illojal prissättning från flygbolag från tredje land, dels riktlinjer om allmän trafikplikt (Public Service Obligations) och om ägarskap och kontroll av flygbolag, och dels en studie om flygtrafiktjänster (”Continuity of Air Traffic Management, ATM)”.

 Huvudsyftet med paketet är enligt kommissionen att stärka europeisk luftfarts konkurrenskraft. Kommissionen kommer vid rådsmötet den 8 juni 2017 att presentera detta paket.

I sin önskan att stärka konkurrenskraften önskar man ta bort subventioner från luftfarten. Förslagen vid rådsmötet kommer sannolikt att påverka/reducera/helt eliminera driftsstöden till mindre flygplatser. Svenska regioner med mindre flygplatser lär följa denna fråga. Småland Blekinge Halland har ju ett antal mindre flygplatser. Det kan vara viktigt att kontrollera att flygplatserna och regionernas tjänstemän bevakar frågan på nationell nivå.

Nyligen deltog vårt kontor vid ett heldagsevenemang om bioekonomi och omställningen från konventionella till gröna värdekedjor, där fossila källor och processer för råmaterial och energi byts ut mot organiska, hållbara, alternativ. ’Boosting Bioeconomy: Market needs and scaling up’ arrangerades 23 maj av ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) och erbjöd föredrag av bland andra EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation samt workshops som belyste olika aspekter av bioekonomin: Finansiering av projekt och innovationsidéer, partnersök, framtidsutsikter på området, och mycket annat. Dagens föredrag och diskussioner visade inte bara på det stora behovet av en utvecklad bioekonomi utan även att möjligheterna, och utvecklingspotentialen, på området är enorma. En ökad andel organiska, förnyelsebara, källor till råmaterial och energi framhålls som en viktig del i framväxten av en mer cirkulär och hållbar framtida ekonomi.

Vad är Design Days?

ERRIN:s arbetsgrupp för designfrågor har under fem års tid drivit eventet Design Days (DD). Europeiska regioner och deras intressenter från hela Europa samlas för att utbyta information och kunskap designfrågor i Bryssel.  Man diskuterar främst design som ett verktyg för regional innovation. Den samlar över 200 europeiska aktörer och ses som en av de mest betydelsefulla plattformar för innovativ design i Bryssel.

DD  understryker vikten av ERRIN:s betydelse som plattform för kontaktskapande i Bryssel. Sedan den första gången eventet gick av stapeln har det genererat stort intresse från externa aktörer och media.

Läs mer http://www.eudesigndays.eu/